ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายทั่วไป

ไทยโฮสต์ติ้ง ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำโดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้งไม่มีนโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ

การชำระค่าบริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้งยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้งจะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 5 วัน ไทยโฮสต์ติ้งจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าบริการล่าช้า และหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้งจะทำการลบ Hosting Account ของท่านออกจาก Server อย่างถาวร

การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไปหักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้

การขอคืนค่าบริการ

การขอคืนค่าบริการจะต้องแจ้งให้ไทยโฮสต์ติ้งทราบภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มใช้บริการ หากการขอคืนค่าบริการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ลูกค้าตกลงที่จะถูกหักยอดเงินจำนวน 10% จากจำนวนค่าบริการที่ขอเรียกคืน

เนื้อหา

“เนื้อหา” ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ “AUP” การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

การบริการทั้งหมดที่ถูกให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของไทยโฮสต์ติ้ง

การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มีการลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support@hosting.co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server

Topsites IRC Scripts/Bots Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers Pirated Software/Warez Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic) AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites IP Scanners Bruteforce Programs/Scripts/Applications Mail Bombers/Spam Scripts Banner-Ad services (commercial banner ad rotation) File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare) Audio/Video Streaming (more than one or two streams) Escrow/Bank Debentures High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme) Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s) Prime Banks Programs Lottery Sites MUDs/RPGs/PPBGs Hateful/Racist/Harassment oriented sites Hacker focused sites/archives/programs Sites promoting illegal activities Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites
ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server

IRCD (irc servers) IRC Scripts/Bots Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers Pirated Software/Warez IP Scanners Bruteforce Programs/Scripts/Applications Mail Bombers/spam Scripts Escrow High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme) Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s) Prime Banks Programs Lottery Sites Hateful/Racist/Harassment oriented sites Hacker focused sites/archives/programs Sites promoting illegal activities Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro
บริการต่าง ๆ ของ Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้งานระบบของไทยโฮสต์ติ้งเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่งหยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้องถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือ Support Ticket และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support@hosting.co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วยตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้งจะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที

สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมายอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

การร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติ

ไทยโฮสต์ติ้งยึดถือข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง และจะตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนี้

ข้อปฎิบัติต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในแล้วแต่กรณี :

หัวข้อการร้องเรียนจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้บริการ และให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หากยังไม่มีการตอบรับใด ๆ จากลูกค้าภายหลังจาก 48 ชั่วโมง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ IP Address จาก DMCA ในระดับ Network ได้ ณ เวลานี้ ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท หลังจาก 72 ชั่วโมง และยังไม่มีการแก้ไขปัญหา บริการต่าง ๆ บน Server จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว หลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และปัญหาการล่วงละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 10,000 บาท ข้อมูลทั้งหมดและถูกกำจัดออกทันทีหลังจากวันแจ้งยกเลิก

รูปแบบของการสำรองข้อมูลแต่ละช่วงเวลา

การสำรองข้อมูลของ Server จะแบ่งออกตามแต่ละรูปแบบบริการที่ใช้งาน และแบ่งเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

การสำรองข้อมูลแบบรายวัน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของแต่ละวัน การสำรองข้อมูลแบบรายสัปดาห์ จะทำงานวันอาทิตย์เวลา 01.00 น.ของแต่ละสัปดาห์ การสำรองข้อมูลแบบรายเดือน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของทุกวันแรกของเดือน
ข้อมูลที่ถูกสำรองจะเขียนทับไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนหน้านี้ และการสำรองข้อมูลแต่ละแบบจะถูกเก็บไว้ 7 วัน, 4 สัปดาห์, และ 3 เดือน เท่านั้น

การสำรองข้อมูลดาต้าเบสรายวัน จะทำงานเวลา 06.00 น. ของแต่ละวัน เขียนทับไฟล์สำรอง ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้แบบ 30 วัน และแบบ 1 เดือน เท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำงานไปพร้อมกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดความเสียหายกับ Hardware ใน Hybrid Webhosting ทั้งหมด

** บริการสำรองข้อมูลนี้เป็นเหมือนบริการเสริมที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้า

ไทยโฮสต์ติ้งไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อไฟล์หรือข้อมูลในแอ็คเคาท์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบเต็มที่ต่อไฟล์และข้อมูลที่เก็บไว้บน Server โดยการเก็บสำรองไว้ในที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง

ลูกค้าจะได้รับการแนะนำให้เก็บสำรองข้อมูลไว้ในที่ที่นอกเหนือจาก Server เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บสำรองไว้ได้ ในกรณีการความผิดพลาดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของ Server อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำลูกค้าให้ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และอีเมล์สำคัญ ๆ ไว้ด้วยตนเองด้วยส่วนหนึ่ง โดยเป็นต้นว่าเก็บไฟล์เว็บไซต์สำรองไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง หรือทำการส่งต่ออีเมล์ที่ใช้งานไปที่อีเมล์อื่น ๆ หรือใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม POP3 เช่น Outlook หรือ Thunderbird เป็นต้น

การรับประกันการคืนเงิน

สำหรับบริการ webhosting ยัวร์คอนเน็ครับประกันการคืนเงินภายใน 30 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใช้งานโฮสติ้งของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน โดยทางยัวร์คอนเน็คจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ยัวร์คอนเน็คจะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ ลูกค้ามีการใช้งานทรัพยากรของ Server มากกว่า 25% ในช่วงระหว่าง 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับยัวร์คอนเน็คมากแล้วก่อนหน้านี้
สำหรับบริการ Colocation ยัวร์คอนเน็ครับประกันการคืนเงินภายใน 3 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใชบริการ colocation ของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มวางเครื่อง Server กับยัวร์คอนเน็ค โดยทางยัวร์คอนเน็คจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ยัวร์คอนเน็คจะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับยัวร์คอนเน็คมากแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับบริการ Dedicated Server ยัวร์คอนเน็คไม่มีนโยบายคืนค่าบริการ อันเนื่องมาจากนโยบายของ Datacenter

การใช้งานแบนด์วิธ และ CPU/RAM ขั้นสูงสุด

ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของแพคเกจได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมไปถึง ขนาดของพื้นที่, แบนด์วิธ, ข้อจำกัดในการใช้ CPU/RAM เป็นต้น

การใช้งานทรัพยากรของ Server

ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ :

Run stand-alone, unattended server-side processes at any point in time on the server. This includes any and all daemons, such as IRCD. ใช้งาน web spider หรือ indexer ใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง Google Cash / Ad Spy) บนเซิฟเวอร์รวม ใช้งานซอฟแวร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำงานร่วมกับ IRC Network ใช้งาน Bit Torrent หรือ Tracker หรือ Client คุณอาจจะสามารถทำลิ้งค์ไปหาเว็บไซต์ Torrent ที่ถูกกฏหมายได้ แต่ไม่สามารถใช้งานพื้นที่เว็บไซต์หรือเก็บไฟล์ Torrent ไว้บนเซิฟเวอร์ได้ เข้าร่วมการกระทำเกี่ยวกับ file-sharing/peer-to-peer เปิดใช้งานเกมส์เซิฟเวอร์ เช่น counter-strike, half-life, battlefield1942 เป็นต้น Run cron entries with intervals of less than 15 minutes When using PHP include functions for including a local file, include the local file rather than the URL. Instead of include (“http://yourdomain.com/include.php”) use include(“include.php”)

CGI/PHP/ASP Scripts

ไม่อนุญาตให้ใช้งาน CGI Script ร่วมกันกับโดเมนที่ไม่ได้ใช้บริการโฮสติ้งกับไทยโฮสต์ติ้ง สคริปต์ CGI ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อเซิฟเวอร์ หรือ ระบบ Network จะถูกปิดการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งานพื้นที่

อย่างน้อย 95% ของเว็บเพจของคุณทั้งที่เป็น HTML หรือ PHP ต้องถูกเชื่อมต่อกับไฟล์ซึ่งถูกเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของเรา พื้นที่ที่ใช้งานจะต้องไม่ถูกใช้ไปเพื่อการให้ผู้เยี่ยมชมทำการอัพโหลดฟรี หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เว็บไซต์ที่มีการใช้งานพื้นที่ของเซิฟเวอร์ไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวจะต้องลบไฟล์เหล่านั้นออก มิฉะนั้นเราจะยกเลิกการใช้งานแอ็ดเค้าท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การให้ความร่วมมือด้านกฎหมาย

ไทยโฮสต์ติ้งจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามของลูกค้า และแอ็คเคาท์ของลูกค้า หากเป็นความต้องการด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่

การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิคส์

การยืนยันการใช้บริการของคุณหมายรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ของคุณต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ และเป็นความยินยอมของคุณตามข้อตกลงกับเรา คุณยินยอมที่จะให้เราส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ ก็ตามแก่คุณ ทั้งการแจ้งข่าว การรายงาน เอกสาร หรือบันทึกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสามารถส่งการแจ้งเตือนแก่คุณผ่านทางอีเมล์ซึ่งคุณได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน การส่งข้อความแจ้งเตือนใด ๆ จากเราจะมีผลทันทีไม่ว่าผู้รับจะอ่านข้อความแจ้งเตือนนั้นหรือไม่ คุณสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิคส์ โดยการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจจะมีการแจ้ง หรือไม่มีการแจ้งก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ใด ๆ ลูกค้าจะต้องคอยติดตามตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกควบคุมตามข้อกำหนดในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงความไม่รู้ใด ๆ

การติดตั้งการใช้งาน

เราจะดำเนินการติดตั้งบริการให้กับผู้ใช้หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินและมีการตรวจสอบยอดเงินหรือหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการให้อีเมล์ติดต่อที่ถูกต้องแก่เราในตอนที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หากตรวจพบการละเมิดการใช้งาน และ/หรือ เราจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อผู้ใช้บริการที่อีเมล์แรกในข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าอีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน และมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

ผู้ใช้บริการควรแจ้งยืนยันการชำระเงินเพื่อเป็นการเปิดใช้งานคำสั่งซื้อ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการเก็บรักษาอีเมล์ฉบับแรกซึ่งถูกส่งไปให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้ง User ID และ password ซึ่งผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาให้ดี โดยการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ไทยโฮสต์ติ้งจะสามารถให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน รวมถึงในเรื่องข้อมูลการใช้งานด้านต่างๆ เป็นต้น

กรณีที่ผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมไว้กับไทยโฮสต์ติ้ง ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกันกับข้อมูลโดเมนของผู้ใช้บริการ ไทยโฮสต์ติ้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อโดเมนเนมที่หมดอายุไปเนื่องจากข้อมูลติดต่อไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อ ผู้ใช้บริการควรติดต่อให้ข้อมูลใหม่กับเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมล์ การให้ข้อมูลติดต่อที่ผิดพลาดกับเจ้าหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ อาจส่งผลให้แอ็คเคาท์ของผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ

การยกเลิก Account

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ในการยกเลิกการลงทะเบียนการชำระผ่าน PayPal ผู้ใช้จะต้องทำการยกเลิกด้วยตนเอง ไทยโฮสต์ติ้งจะไม่ทำการยกเลิกให้กับผู้ใช้บริการ

สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support Ticket ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่าบริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้งจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ

การย้ายโฮสต์

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ไทยโฮสต์ติ้งจะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า

ไทยโฮสต์ติ้งจะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้

นโยบายการใช้งานอีเมล์

อนุญาตให้มีการส่งอีเมล์ออกต่อโดเมนได้มากสุด 120 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้งนี้รวมในส่วน CC และ BCC ด้วย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) หากคุณมีการส่งอีเมล์ออกมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้นี้ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกตีกลับมาหาผู้ส่งพร้อมแจ้งข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถส่งอีเมล์หาผู้รับได้ Server ถูกจำกัดการเชื่อมต่อการใช้งาน mail server ไว้ทั้งสิ้น 90 ครั้งต่อหนึ่งชื่ออีเมล์ (การเชื่อมต่อ mail server ในที่นี้หมายความรวมถึง การเช็คอีเมล์ การรับ-ส่งอีเมล์ ทั้งในส่วนของ POP3 Mail Server เช่น MS Outlook, IncrediMail, Thunderbird และเว็บเบสอีเมล์ หรือการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์) หากมีการเชื่อมต่อดังกล่าวจากอีเมล์ชื่อหนึ่ง ๆ เกินกว่า 90 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง โดเมนดังกล่าวจะถูกบล็อคจาก Server โดยอัตโนมัติ และส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอีเมล์รวมถึงเข้าหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานประมาณหนึ่งชั่วโมง และ Server จะทำการปลดบล็อคให้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถแจ้งให้ไทยโฮสต์ติ้งทำการปลดบล็อคให้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาปิดระบบการตรวจสอบอีเมล์อัตโนมัติ หรืออย่างน้อยตั้งค่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเอาไว้ ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่าทุก ๆ 10 นาที การใช้งานในทางที่ผิด (สำหรับลูกค้า Dedicated, VPS และ Colocation เท่านั้น) ไทยโฮสต์ติ้งสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการส่งอีเมล์จาก Server ใด ๆ ก็ตามที่อยู่บน Network ของเรา หากถูกทำให้เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับการส่งสแปม (SPAM) หรือ สปิม (SPIM : Messaging SPAM) รวมไปถึงการสนับสนุนในการส่งสแปม เช่น เว็บไซต์ที่รับจ้างส่งสแปม เป็นต้น ไทยโฮสต์ติ้งจะทำการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในแล้วแต่กรณี
Abuse Ticket ให้บริการเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่า แผนกเรื่องร้องเรียนของเราได้รับรายงานว่ามีการล่วงละเมิดออกมาจาก Server ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าตอบรับหัวข้อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อร้องเรียนถูกเปิดขึ้น หากไม่มีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด หรือ Server ถูกกำหนดว่ามีการกระทำล่วงละเมิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการกรองหรือไม่ให้ใช้งาน Port หรือ IPs ที่เข้ามาที่ server เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการตอบกลับ หากไม่มีการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่หัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานทั้งหมดจนกระทั่งจะได้รับการตอบกลับ การละเลยจนทำให้เกิดการล่วงละเมิดจาก Server ของลูกค้า อาจนำไปสู่การปิดการใช้งาน หรือถูกมองว่าเป็น Blacklist และบาง Blacklist ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการปลดออก
ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งแอ็คเคาท์ถูกปรับ หรือระงับการให้บริการ อันเนื่องมาจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด หากไอพีใดถูกทำให้ติด blacklist จากการถูกรายงานเป็นจำนวนมาก ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ และลบ account ออกจาก server ทันที

การแจ้งข้อประนีประนอม :หากแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเราได้รับแจ้งรายงานการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ Server เราจะเสนอทางเลือกให้ดังต่อไปนี้

เรายังคงให้ลูกค้าสามารถ login เข้าถึง Server ได้ และทำการแก้ไขในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเรา เสนอให้ทำการลงระบบปฎิบัติการใหม่ และตั้งค่าต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอในการลงระบบปฎิบัติการใหม่ ไทยโฮสต์ติ้งอาจเสนอให้ทำการแก้ไขข้อมูลบน Server ด้วยตนเอง จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และชำระก่อนการดำเนินการใด ๆ หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งเรื่องข้อร้องเรียนการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรายงานการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือการติดแบล็คลิส ลูกค้าต้องให้คำอธิบายแก่ไทยโฮสต์ติ้งผ่านระบบ ticket ภายใน 10 วันนับจากวันที่ ticket ถูกเปิดขึ้น

การใช้งานแบนด์วิธ / การแบนด์วิธเกิน

ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้งานแบนด์วิธเกินที่เกิดขึ้นก่อนถึงรอบชำระค่าบริการ ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บจะอยู่ในอัตรา 100 บาท ต่อ 10GB. ต่อเดือน ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว แก่ผู้ที่ไม่ชำระค่าเรียกเก็บภายใน 15 วัน ไทยโฮสต์ติ้งไม่รับผิดชอบต่อแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากบริการของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ หากคาดหมายว่าจะมีการใช้งานแบนด์วิธเกินจาก ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าบริการเพิ่มแบนด์วิธภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

พฤติกรรมต่อเจ้าหน้าที่

พนักงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือการใช้งานโฮสติ้งอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ พฤติกรรมหยาบคายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือรูปแบบการล่วงละเมิดใด ๆ จะไม่สามารถยอมรับได้ หากคุณแสดงพฤติกรรมหยาบคายต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือสิ้นสุดการใช้งานของคุณ หากคุณรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดของเรามีพฤติกรรมหยาบคายต่อคุณ กรุณาติดต่อร้องเรียนเราได้พร้อมข้อพิสูจน์

รหัสผ่าน

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอความร่วมมือกับลูกค้า มิให้เปิดเผยรหัสผ่านของอีเมล์/โฮสติ้ง/ftp แก่ผู้ใด ในกรณีที่คุณได้รับ username และ password จากพนักงานของเรา เราแนะนำให้คุณทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณทุก ๆ 30 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของคุณ

ความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค

ในกรณีที่มีการลุกล้ำกับความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค เราจะดำเนินการทันทีกับ Hosting Account ที่เกี่ยวข้อง

INODES

การใช้งานมากกว่า 150,000 inodes ของแต่ละ account จะได้รับการเตือนในครั้งแรก และหากยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะส่งผลให้ถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว account ที่มีการใช้งานมากเกินกว่า 50,000 inodes จะถูกนำออกจากระบบสำรองข้อมูลของเราโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน inodes เกินขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจะยังไม่ถูกระงับการใช้บริการ อย่างไรก็ตามแอ็คเคาท์ที่มีการสร้างและลบไฟล์จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเหตุให้ไฟล์ระบบเสียหาย อาจถูกจับตามอง และ/หรือ ระงับการให้บริการชั่วคราว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน inodes มากเกินไป อาจเนื่องมาจากผู้ใช้งานตั้งค่า catchall address เอาไว้ และไม่เคยตรวจสอบ inbox ของแอ็คเคาท์หลัก เมื่อเวลาผ่านไป ข้อความจำนวนมากเป็นพันฉบับ หรือมากกว่านั้น ได้ถูกเก็บไว้ จนกระทั่งมาให้การใช้งาน inodes ของแอ็คเคาท์เกินจำกัด เพื่อทำการเลิกใช้งานเมล์บ็อกซ์หลัก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ล็อคอินเข้าไปในส่วน cPanel ของแอ็คเคาท์ ไปที่ส่วน “Mail”, เลือกที่ “Default Address” ในส่วน “Set Default Address” เลือกข้อ Discard with error to sender (at SMTP time) และใส่ :fail: No Such User Here ในช่องว่าง และกดปุ่ม Change

ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล

ลูกค้ารายใดก็ตามที่ล่วงละเมิดนโยบายเรื่องปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลของบริษัท บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง สามารถลดจำนวนปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล หรือระงับการใช้งานชั่วคราว/สิ้นสุดการใช้งานแอ็คเคาท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ไทยโฮสต์ติ้งจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อธุรกิจของคุณผ่านการใช้บริการของเราโดยตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความล่าช้า downtimes หรือการแทรกแซงการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากไทยโฮสต์ติ้ง

ความเป็นสาธารณะ

ไทยโฮสต์ติ้งจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี ไทยโฮสต์ติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการนำลูกค้ามาใช้เพื่อการอ้างอิง การ อ้างอิงนี้จะไม่มีการระบุชื่อจนกว่าลูกค้าจะต้องตกลงที่จะให้สามารถเปิดเผยชื่อได้ การสื่อสารทั้งหมดจาก ไทยโฮสต์ติ้ง และลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างหากมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือส่งต่อข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะด้วยตนเอง

ข้อตกลงทั้งหมด

สัญญานี้ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ นโยบาย บทบาท และแนวทางปฏิบัติที่ถูกเขียนในเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและไทยโฮสต์ติ้ง และใช้แทนที่ข้อตกลงจากปากหรือที่ถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการ เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ตีความในลักษณะที่สอดคล้องต่อข้อกฎหมาย ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

เงื่อนไขการให้บริการลงทะเบียนจดโดเมน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานโดเมนเนมดังกล่าว จะไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนได้ หากท่านได้ทำการจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมได้ ท่านต้องทำการจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่เท่านั้น ทางบริษัทจะดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าทุกท่าน และหากท่านไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ การจดทะเบียนโดเมน/ต่ออายุโดเมน/ย้ายโดเมน/ค่าบริการโฮสติ้ง ท่านสามารถติดต่อรับใบแจ้งหนี้ได้ที่ฝ่ายบัญชี ทั้งนี้ ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ถือว่าการชำระค่าบริการโดเมนเนมถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ถึงแม้จะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ท่านก็ต้องชำระค่าบริการโดเมนเนม และ ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากโดเมนของท่านหมดอายุไปจนไม่สามารถต่ออายุได้อีก หรือเว็บไซต์ของท่านเข้าใช้งานไม่ได้ หากท่านลืมรหัสผ่านสำหรับการจัดการโดเมนเนม สามารถขอรับรหัสผ่านได้โดยใช้อีเมล์ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการครั้งแรกกับ บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เท่านั้น ติดต่อเข้ามาที่ support@hosting.co.th และทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะไม่ส่งรหัสผ่านแก่อีเมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากอีเมล์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น(ยกเว้นมีเอกสารแนบ) การแจ้งย้ายโดเมนเนม จะต้องดำเนินการแจ้ง Unlock Domain และขอ Authen Code ก่อนวันหมดอายุของโดเมนเนม ประมาณ 30 วัน และหากท่านกระทำการย้ายโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุต่ำกว่า 30 วัน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าหากไม่สามารถย้ายโดเมนเนมได้และต้องทำการต่ออายุโดเมนเนมกับทางบริษัทก่อนอย่างน้อย 1 ปี การต่ออายุโดเมนเนม จะต้องดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากท่านทำการต่ออายุโดเมนเนมในวันที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากโดเมนเนมของท่านใช้งานไม่ได้
เงื่อนไขไม่ให้บริการโฮสต์ติ้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือ ไฟล์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่ถ้าหากเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot, Chat Bot, Msn Bot, Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Script ที่ใช้ในการโจมตี Server ที่อื่นหรือเพื่อทำการทดสอบ Server เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือ เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือ ส่อแววไปในทางลามก อนาจาร หรือ เส้นทาง หรือ ลิ้งค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ลามก อนาจาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา(ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด)และพระมหากษัตริย์ หรือ แม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการ กับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่ใช้บริการกับบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด แล้วหากบริษัทตรวจพบการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจถึงขั้นการงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้น ๆ ทันที โดยบริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกวัน โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเองจาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยบริษัทไม่ได้นำเนื้อที่ backup ไปรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริง และผู้ใช้บริการควรจะ download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเอง เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ backup นั้น ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้ามีปัญหาทางบริษัทจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะนำข้อมูลของท่านกลับมาให้ได้ กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรก หรือยกเลิกการใช้งานกับบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบจากบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการส่วนที่ใช้ไปแล้วคืนได้และในทางกลับกัน ถ้าหากบริษัทตรวจพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถชำระค่าบริการตามเงื่อนไขได้ตรงตามกำหนดเวลา บริษัท สามารถระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อนได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการครบถ้วนทั้งหมด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการนานเกินกว่า 7 วัน หรือเห็นสมควรว่าไม่ได้ใช้บริการต่อบริษัทสามารถปิดและลบไฟล์ใน Server ทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน Account นั้นๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสากลและมาตรฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือใช้ทรัพยากรของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะสามารถระงับหรือ ยกเลิกการใช้งานของ Account นั้นๆ ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ Account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขบริษัท สามารถปิด Account ได้อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้เจ้าของ Account นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ จากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำโดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทครั้งแรกเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการอีเมล์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ท่านสามารถส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดภายในโดเมนเนมเดียวกัน และสามารถส่งให้โดเมนเนมอื่นชั่วโมงละ 120 ฉบับ และสามารถส่งได้ครั้งละ 15 ฉบับ โดยนับรวมทั้ง TO, CC, และ BCC เพื่อเป็นการป้องกันการส่งสแปมเมล์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส โดยที่ผู้ใช้บริการไม่รู้ตัว ในกรณีใช้โปรแกรมอีเมล์ต่าง ๆ เช่น Outlook, MS Outlook เป็นต้น ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเชื่อมกับตัวเซิฟเวอร์ไว้ที่ 100 ครั้งต่อชั่วโมง หากท่านใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะทำการ Lock Account ของท่านทันทีเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงและท่านสามารถแจ้งปลด Lock ได้ที่ฝ่ายเทคนิค ห้ามมิให้มีเว็บไซต์ที่มีการทำ “Spamming” โดยการส่งอีเมล์จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนผู้อื่น รวมถึงการส่งอีเมล์ใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น หากทาง บริษัท ตรวจพบการส่ง “Spam Mail” ออกจาก account ใด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับ Account นั้น ๆ หรือระงับการส่งอีเมล์ หรือระงับการใช้งาน Hosting ทั้งหมด จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการกระทำดังกล่าว หาก Account นั้น ๆ ถูกระงับการใช้บริการในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใช้ระบบ Blacklist เพื่อป้องกันสแปมที่เป็นมาตรฐาน และยอมรับว่าเป็นระดับสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก ท่านจะไม่สามารถติดต่อทางอีเมล์กับ โดเมนเนมหรือไอพี ที่ติด blacklist และไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องขอให้ปลด Blacklist แต่อย่างใด เพราะความผิดพลาดนี้มิได้เกิดจาก ทางบริษัท หากแต่เกิดจากเจ้าของโดเมนเนมหรือเจ้าของไอพีนั้น ๆ ไม่ได้ดูแล Server ของตนเองอย่างทั่วถึง แต่ถ้ายังคงปล่อยให้ส่งอีเมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท เองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างการป้องกันให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

ยอมรับ